Ruters vei til utslippsfri kollektivtransport

Utslippsfri kollektivtransport bidrar til kutt i klimautslipp, mindre støy og renere luft for innbyggerne. Ruter er ansvarlig for all kollektivtrafikk i Oslo og Akershusdelen av Viken. I løpet av 2028 skal all kollektivtransport i Ruters område være utslippsfri i drift.

Del:

Trikk, T-bane, buss, minibuss, spesialskyss og båt omfatter Ruters kollektivtilbud. Som administrasjonsselskap planlegger, bestiller og kjøper Ruter transporttjenester av operatører. For å sørge for at anskaffelsene av transporttjenester bidrar til å redusere utslipp fra kollektivtrafikken, brukes ulike virkemidler for å sikre grønne anskaffelser.

Påvirkningskraft I anbudsprosessene

I prinsippene for grønne innkjøp er det en oppfordring til å jobbe sammen med leverandører og legge til rette for konstruktiv dialog for å utfordre leverandørene til å strekke seg lenger for å levere på miljøaspektet.

- For å ha et best mulig grunnlag for å vite hva markedet kan tilby og hvilke krav Ruter bør stille i en anbudsutlysning, gjennomfører Ruter jevnlig markedsdialog. Det skjer i form av dialogkonferanser og RFIer (Request for Information) i forkant av et anbud, sier Hellik Hoff, Innkjøpssjef transporttjenester i Ruter.

Et annet virkemiddel Ruter har til å være pådriver for grønne innkjøp, er å utnytte handlingsrommet som ligger i kontraktene.

- I enda umodne markeder har det gitt god effekt å starte innfasing av utslippsfritt materiell ved å pilotere ny funksjonalitet og benytte endringsordre i eksisterende kontrakter. Det har gitt verdifull læring på kortest mulig tid, til alle ledd i verdikjeden, sier Hoff.

Pilotering og endringsordre for å modne markedet for elbusser og elbåter

I 2017 startet Ruters utslippsfri-reise med en toårig pilot med elbusser. Seks elbusser med ulik type ladeløsning, ble som et pilotprosjekt satt inn på tre busslinjer for å skaffe innsikt og erfaring til senere anskaffelser. Piloten ble videreført ved at endringsordre ble tatt i bruk på eksisterende kontrakter for å få systemlæring med elbuss i større omfang. I 2019 kom ytterligere 70 elbusser i drift i Oslo, og to linjer ble tilnærmet helelektriske med lading via pantograf på endeholdeplass. Øvrige busser ladet på bussanlegg.

Ruter benyttet også endringsordre for å komme raskt i gang med elektrifisering av båter. Høsten 2018 ble det besluttet at Nesoddsambandet skulle bli batterielektrisk. I 2019 og 2020 ble de tre Nesoddbåtene bygget om fra flytende naturgass til elektrisk drift, og kontrakten forlenget til 2034. Båtene ble bygget om, da dette ble sett på som en raskere, rimeligere og mer miljøvennlig løsning enn å bygge nye båter. Det ble også bygget et ladeanlegg på Aker brygge, tilrettelagt for utslippsfri drift av all Ruters båttransport. Fem nye elektriske øybåter kommer i 2022.

Benytter anbudsmakten for å fase inn utslippsfrie løsninger

Å sette krav om nullutslipp i anbud, bidrar til å få de mest miljøvennlige aktørene på banen.

- Når Ruter lyser ut en konkurranse, er det ofte angitt et funksjonskrav om bruk av nullutslippsteknologi (et minimumskrav). Det fremgår også hvilke tildelingskriterier som tilbudene vektes ut fra. Det gjennomføres forhandlinger i flere runder, og prinsippene i Direktoratet for økonomistyring og forvaltning (DFØ) sin veileder (drivstoffmatrise) benyttes for å evaluere miljømessige egenskaper, fortsetter Hoff.

Ved å bevisstgjøre leverandører om krav til utslippsfrie løsninger må de strekke seg for å oppfylle miljøkravene.

- Resultatet av denne måten å gjennomføre anbudskonkurranser på har gitt raskere innfasing av utslippsfrie løsninger og mer miljøvennlige transporttjenester for pengene. Anbudet som ble gjennomført for øybåter i indre Oslofjord er et eksempel på at jevn konkurranse mellom flere tilbydere bidro til høyere kvalitet på tjenesten og lavere pris, sier Hoff.

Fremtidens kollektivtransport vil være helelektrisk

Våren 2022 vil fem nye, batterielektriske båter, som er universelt utformet og langt større enn dagens båter, betjene øyene i indre Oslofjord med et helelektrisk båttilbud.

Også for buss ble det tilsvarende resultat etter anbudskonkurranse om busstjenester i Oslo Sør. Det kommer 109 nye batterielektriske busser i 2022, som betyr 96 prosent utslippsfritt materiell på denne kontrakten.

I løpet av 2023 vil tilnærmet alle Ruters busser i Oslo være utslippsfrie. Det skjer i forbindelse med oppstart av nye busskontrakter i Oslo, der minstekravet i anbudet er utslippsfritt materiell. I 2021 har Ruter elleve prosent utslippsfritt materiell. Det vil si 156 busser, 10 minibusser og 3 båter som er batterielektriske. Trikk og T-bane kjører i tillegg heleelektrisk på sertifisert strøm fra vannkraft. Nye utslippsfrie øybåter og elbusser til Oslo Sør er i produksjon.

Ruters «utslippsfri-reise» er et godt eksempel på hvordan grønt innkjøpsvett bidrar til å modne markedet. Gjennom å sette miljøkrav i anbud, fremme grønne innkjøp gjennom pilotprosjekter og ha åpen dialog med leverandører, sikrer det langsiktig mer miljøvennlige løsninger.

  Ruters virkemidler for å lykkes med grønne innkjøp:

  • Gjennomføre markedsdialog med dialogkonferanser, 1:1 møter, RFI mv.
  • Stille funksjonskrav i anbud
  • Benytte tildelingskriterier som gir rom for kreativitet og nyskapning hos tilbyderne
  • Gjennomføre anbudsprosessen med forhandlinger
  • Bruk av opsjoner i anbudene
  • Gi handlingsrom for tilpasning i løpet av kontraktsperioden
  • Bruke pilotering og endringsordre i umodent marked

  Engasjer deg!

  Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett? Signer og send inn logo.

  Signer nå