10 prinsipper for grønt innkjøpsvett

En enkel veileder

Grå innkjøp fokuserer kun på pris og en risikerer og å få leverandører som ikke vektlegger klima, miljø og menneskerettigheter. 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett er utviklet av Skift - Næringslivets klimaledere. Prinsippene er ment som en enkel veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter.

Grønne innkjøp

10 prinsipper for grønt innkjøpsvett

 • Grønne innkjøp er innkjøp som bygger på FNs 17 bærekraftsmål og som spiller på lag med klima, natur, arbeids- og menneskerettigheter, og bidrar til innovasjon og konkurransekraft.
 • Grønne innkjøp er prosesser for å kjøpe varer og tjenester med en lav miljømessig påvirkning i levertiden, sammenlignet med varer og tjenester som ellers ville blitt kjøpt.
 • Grønne innkjøp betyr å se bort fra prioriteringen av det som gir mest besparelse i øyeblikket og i stedet tenke verdi i et livssyklusperspektiv.
 • Grønne innkjøp betyr å hensynta sirkulærøkonomien. Innkjøper bør spørre hvor lenge varen eller tjenesten dekker behovet, i hvilken grad innkjøpet gjenbruker allerede produserte varer og tjenester, og om innkjøpet kan bygges videre på senere.
 • Målsetninger er nødvendige for å etablere en plan med konkrete milepæler for gjennomføring og oppfølgning av virksomhetens grønne innkjøpsstrategi.
 • Definer utvalgte grunnprinsipper – hovedmål f.eks. utslippsfri byggeplass, klimanøytralitet, nullutslippskjøretøy eller lignende som er tilpasset virksomheten.
 • La miljø- og bærekraft være en del av evalueringskravene når leverandør velges ut.
 • Kommuniser virksomhetens innkjøpsstrategi og evalueringsmetode til markedet, slik at du skaper forutberegnelighet og gir incentiver til markedet.
 • Videreutvikle eksisterende innkjøpskompetanse for å gjøre innkjøpene bærekraftige og miljøvennlige.
 • Bruk og videreutvikle virksomhetens eksisterende metoder, verktøy og modeller for å sikre bærekraft- og miljøeffekter av innkjøpene.
 • Utveksle erfaringer og innsikt fra innkjøpsprosessene med leverandørene.
 • Sirkulær økonomi handler om å bevege seg fra en økonomi hvor vi utvinner ressurser, produserer, forbruker, og kaster, til en økonomi hvor vi forvalter ressursene på en slik måte at vi forebygger at avfall oppstår.
 • Tilstreb å etterspørre løsninger som er designet for gjenvinning. Utnytt påvirkningskraften ved å gi uttelling for leverandører som tilbyr resirkulerbare produkter eller materialer – se muligheter og potensiale i både produktets emballasje og produktets levetid.
 • Spør: Er innkjøpet nødvendig eller kan det reduseres, utsettes eller avlyses? Kan materialer eller ressurser gjenbrukes, ombrukes, repareres eller oppgraderes i stedet for å kjøpe nytt? Kan en leie fremfor å eie?
 • Sikre at miljø, arbeids- og menneskerettigheter og plikter er klart definert i kontrakten/betingelsene.
 • Sikre sanksjoner/rettigheter ved brudd på miljørettslige plikter og krav.
 • Vurder incentivordninger eller kontraktsvilkår som gir bonus dersom leverandøren tilbyr eller utvikler mer miljøvennlige alternativer.
 • Mulighetene til å sette klima- og miljøkrav må gjøres til en fast del av bestillerens behovsanalyse slik at hensynene blir vektlagt gjennom hele prosessen.
 • Det dyreste og minst bærekraftige av alt er å produsere noe som ikke kommer til nytte. Ha et bevisst valg til forretningsmuligheter og ulike alternativer.
 • Fremskaff et tilstrekkelig godt og adekvat datagrunnlag.
 • God planlegging forutsetter at det settes av nok tid, og at beslutningstakerne er tidlig og riktig involvert.
 • Anskaffelsen bør først gjennomføres når innkjøper kjenner behovet, brukerne og markedet.
 • Dialog gir mulighet til å orientere seg om hva som finnes i markedet og utfordre leverandørene til å strekke seg lengre på miljø og innovasjon.
 • Bruk markedsundersøkelser, informasjonsforespørsler, leverandørkonferanser, en-til-en møter og høring (av f.eks. konkurransegrunnlag) for å gjøre innkjøpet grønnere.
 • Legg til rette for forhandlinger underveis i innkjøpet om mulig – det øker normalt mulighetsrommet, og reduserer risikoen for misforståelser og mislykkede tilbud.
 • Innovasjon, bærekraft og konkurransekraft er tre sider av samme sak – og riktig ressursbruk øker innovasjonstakten, bærekraftseffekten og konkurransekraften.
 • Sett av tilstrekkelig med menneskelige ressurser til å sikre god planlegging, leverandørdialog, gjennomføring og kontraktsoppfølgning.
 • Sett av tilstrekkelig med økonomiske ressurser. En kortvarig besparelse kan være en langsiktig utgift, og ved å tenke i et livssyklusperspektiv reduseres de totale kostnadene og verdien av innkjøpet økes.
 • Følg opp kontrakten og leveransen med hensyn til miljø- og bærekraftsspesifikasjoner- og krav.
 • Håndhev kontraktens sanksjonsbestemmelser når miljø- og bærekraftsplikter eller krav ikke følges opp av leverandøren.
 • Mål og rapporter på miljø- og bærekrafteffekter underveis og/eller etter at innkjøpet er gjort, slik at innkjøpsorganisasjonen lærer av prosessen.
 • Bruk av etablerte standarder, systemer og ordninger skaper en enhetlig tilnærming for innkjøpere som slipper å utvikle egne miljøkrav.
 • Bruk av etablerte standarder, systemer og ordninger gjør konkurransen og evalueringen mer forutsigbart for leverandører og enklere for innkjøper.
 • Still krav til leverandør om bruk av etablerte tredjepartsstandarder, -systemer og -ordninger (eks. ISO 14001 miljøledelsessystem, EUs EMAS, eller Miljøfyrtårn).
 • Still krav slik at varer og tjenester som skal leveres bruker etablerte tredjepartsstandarder og merkeordninger på produktnivå (eks det nordiske Svanemerket, EUs Eco-label, Ø-merket, Fairtrade, DFØs kriterieveiviser).

Vi vil engasjere

Skift håper plattformen kan bidra til at man lager konkrete handlingsplaner, engasjerer egne ansatte og møtes på tvers av bedrifter og bransjer for å dele både fremskritt og utfordringer.

Bli med i fellesskapet!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett?

Signer nå